GAMCALC.f90#31      REAL :: XAY , XAZ , XAMX
#54         CALL WAKE_XA2(KST,RURAL,DSBL,RSCALE,XAZ,XAY)
#55         XAMX = MAX(XAZ,XAY)
WAKE_DFSN.f90#69      CALL WAKE_XA(ISTAB,LRURL,XLB,RB,XAZ,XAY)                          !   5466
#70      XAMX = AMAX1(XAZ,XAY)
#71      XAMN = AMIN1(XAZ,XAY)
#131     &                    (XAY+XBADJ)
#337               IF ( XOLD.GE.XAY ) THEN                                  ! 160598
#350               ELSEIF ( X.GE.XAY ) THEN
#352                  XNEW = XAY                                            !   5372
#366                     CALL SIGYPR(XAY+XBADJ,Z,SY)
#381                     CALL SIGYPR(XAY+XBADJ,0.0,SY)
#520         WRITE (IO6,*) 'Y-dispersion reaches ambient at: ' , (XAY+XBADJ)
WAKE_DFSN2.f90#70      CALL WAKE_XA(ISTAB,LRURL,XLB,RB,XAZ,XAY)                          !   5466
#71      XAMX = AMAX1(XAZ,XAY)
#72      XAMN = AMIN1(XAZ,XAY)
#75      CALL NUMGRAD(XAY+XBADJ,XTR,ZTR,NTR,ZXAY)
#136     &                    (XAY+XBADJ)
#345               IF ( XOLD.GE.XAY ) THEN                                  ! 160598
#359               ELSEIF ( X.GE.XAY ) THEN
#361                  XNEW = XAY                                            !   5372
#375                     CALL SIGYPR(XAY+XBADJ,ZXAY,SY)
#391                     CALL SIGYPR(XAY+XBADJ,0.0,SY)
WAKE_XA.f90#3      SUBROUTINE WAKE_XA(KSTINP,LRURL,L,RINP,XAZ,XAY)
#75      XAY = X0BYR + (DUA_UA+(WFY*WIY0-FARIY*(ONE-DUA_UA))/(FARIYT-FARIY)&
#81      XAY = RINP*AMIN1(XBYR,XAY)
#87         WRITE (IOUNIT,*) 'xaz,    xay    = ' , XAZ , XAY
WAKE_XA2.f90#2      SUBROUTINE WAKE_XA2(KSTINP,LRURL,L,RINP,XAZ,XAY)
#71      XAY = X0BYR + (DUA_UA+(WFY*WIY0-FARIY*(ONE-DUA_UA))/(FARIYT-FARIY)&
#76      XAY = RINP*XAY


HyperKWIC - Version 1.00DD executed at 20:00 on 1 Mar 2018 | Personal or Academic or Evaluation User | Free for Non-Commercial, Non-Government Use