ARVERT.f90#40         ISET = IWRK2(ISDX,10)                                          !      0
#56            ISET = ISET + 1                                             !      0
#57            IF ( ISET.EQ.1 ) THEN
#65            IF ( ISET.LE.NVERTS(ISDX) ) THEN                            !      0
#67               AXVERT(ISET,ISDX) = FNUMX                                !      0
#68               AYVERT(ISET,ISDX) = FNUMY
#74         IWRK2(ISDX,10) = ISET                                          !      0
DSFILL.f90#37         ISET = IWRK2(ISDX,1)                                           !      9
#47               ISET = ISET + 1                                          !    324
#49               IF ( ISET.LE.NSEC ) THEN
#50                  ADSBH(ISET,ISDX) = FNUM                               !    324
#60         IWRK2(ISDX,1) = ISET                                           !      9
#62         ISET = IWRK2(ISDX,2)                                           !     54
#72               ISET = ISET + 1                                          !    324
#74               IF ( ISET.LE.NSEC ) THEN
#75                  ADSBW(ISET,ISDX) = FNUM                               !    324
#85         IWRK2(ISDX,2) = ISET                                           !     54
#90         ISET = IWRK2(ISDX,11)                                          !     54
#100               ISET = ISET + 1                                          !    324
#102               IF ( ISET.LE.NSEC ) THEN
#103                  ADSBL(ISET,ISDX) = FNUM                               !    324
#113         IWRK2(ISDX,11) = ISET                                          !     54
#117         ISET = IWRK2(ISDX,12)                                          !     54
#127               ISET = ISET + 1                                          !    324
#129               IF ( ISET.LE.NSEC ) THEN
#130                  ADSXADJ(ISET,ISDX) = FNUM                             !    324
#137         IWRK2(ISDX,12) = ISET                                          !     54
#141         ISET = IWRK2(ISDX,13)                                          !     54
#151               ISET = ISET + 1                                          !    324
#153               IF ( ISET.LE.NSEC ) THEN
#154                  ADSYADJ(ISET,ISDX) = FNUM                             !    324
#161         IWRK2(ISDX,13) = ISET                                          !     54
EFFILL.f90#30      ISET = IWRK2(ISDX,4)
#41            ISET = ISET + 1                                             !      0
#43            IF ( ISET.LE.IQMAX ) THEN
#44               QFACT(ISET,ISDX) = FNUM                                  !      0
#55      IWRK2(ISDX,4) = ISET                                              !      0
FLGHGT.f90#64      ISET = IZF
#74            ISET = ISET + 1                                             !      0
#75            IF ( ISET.LE.NREC ) THEN
#76               ZFTMP1(ISET) = ROW                                       !      0
#77               ZFTMP2(ISET) = FNUM
#82      IZF = ISET                                                        !      0
GDLAND.f90#46      ISET = 0                                                          !      0
#56            ISET = ISET + 1                                             !      0
#58            IF ( ISET.LE.36 ) THEN
#61                  ILAND_GD(ISET) = ILAND_NDX                            !      0
GDSEAS.f90#45      ISET = 0                                                          !      0
#55            ISET = ISET + 1                                             !      0
#57            IF ( ISET.LE.12 ) THEN
#60                  ISEAS_GD(ISET) = ISEA_NDX                             !      0
HILHGT.f90#59      ISET = IZH
#69            ISET = ISET + 1                                             !      0
#70            IF ( ISET.LE.NREC ) THEN
#71               ZHTMP1(ISET) = ROW                                       !      0
#72               ZHTMP2(ISET) = FNUM
#77      IZH = ISET                                                        !      0
INPPDM.f90#46            ISET = IWRK2(ISDX,5)                                        !      0
#56                  ISET = ISET + 1                                       !      0
#57                  IF ( ISET.LE.NPDMAX ) THEN
#59                     APDIAM(ISET,ISDX) = FNUM                           !      0
#67            IWRK2(ISDX,5) = ISET                                        !      0
#86               ISET = IWRK2(IING,5)
#96                     ISET = ISET + 1                                    !      0
#97                     IF ( ISET.LE.NPDMAX ) THEN
#98                        APDIAM(ISET,I) = FNUM                           !      0
#106               IWRK2(IING,5) = ISET                                     !      0
INPPDN.f90#46            ISET = IWRK2(ISDX,7)                                        !      0
#59                  ISET = ISET + 1                                       !      0
#60                  IF ( ISET.LE.NPDMAX ) THEN
#62                     APDENS(ISET,ISDX) = FNUM                           !      0
#70            IWRK2(ISDX,7) = ISET                                        !      0
#89               ISET = IWRK2(IING,7)
#102                     ISET = ISET + 1                                    !      0
#103                     IF ( ISET.LE.NPDMAX ) THEN
#104                        APDENS(ISET,I) = FNUM                           !      0
#112               IWRK2(IING,7) = ISET                                     !      0
INPPHI.f90#44            ISET = IWRK2(ISDX,6)                                        !      0
#57                  ISET = ISET + 1                                       !      0
#58                  IF ( ISET.LE.NPDMAX ) THEN
#60                     APHI(ISET,ISDX) = FNUM                             !      0
#68            IWRK2(ISDX,6) = ISET                                        !      0
#87               ISET = IWRK2(IING,6)
#100                     ISET = ISET + 1                                    !      0
#101                     IF ( ISET.LE.NPDMAX ) THEN
#102                        APHI(ISET,I) = FNUM                             !      0
#110               IWRK2(IING,6) = ISET                                     !      0
MAIN1.f90#625      INTEGER :: IREC , ISRC , IGRP , IAVE , ITYP , ISET , NUMREC ,     &
POLDST.f90#43      ISET = ICOUNT                                                     !      3
#52         ISET = ISET + 1                                                !     12
#53         IF ( ISET.LE.IXM ) THEN
#55            XCOORD(ISET,INNET) = FNUM                                   !     12
#56            DO J = 1 , ISET - 1
#69      ICOUNT = ISET                                                     !      3
PREPOLDST.f90#42      ISET = ICOUNT                                                     !      3
#48         ISET = ISET + 1
#49         IF ( ISET.GT.IXM ) IXM = ISET
#52      ICOUNT = ISET                                                     !      3
PRERADRNG.f90#42      ISET = JCOUNT                                                     !      0
#48         ISET = ISET + 1
#49         IF ( ISET.GT.IYM ) IYM = ISET
#52      JCOUNT = ISET                                                     !      0
PREXYPNTS.f90#43         ISET = ICOUNT                                                  !      0
#48            ISET = ISET + 1
#49            IF ( ISET.GT.IXM ) IXM = ISET
#51         ICOUNT = ISET                                                  !      0
RADRNG.f90#43      ISET = JCOUNT                                                     !      0
#52         ISET = ISET + 1                                                !      0
#53         IF ( ISET.LE.IYM ) THEN
#56            YCOORD(ISET,INNET) = FNUM                                   !      0
#57            IF ( YCOORD(ISET,INNET).GT.360. ) THEN
#58               YCOORD(ISET,INNET) = YCOORD(ISET,INNET) - 360.           !      0
#59            ELSEIF ( YCOORD(ISET,INNET).LE.0. ) THEN
#60               YCOORD(ISET,INNET) = YCOORD(ISET,INNET) + 360.           !      0
#62            DO J = 1 , ISET - 1                                         !      0
#75      JCOUNT = ISET                                                     !      0
SETCAR.f90#35         ISET = IRXR
#39               ISET = ISET + 1                                          !      0
#41               IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#59               AXR(ISET) = XCOORD(I,INNET)                              !      0
#63         IRXR = ISET                                                    !      0
#84      ISET = IRZE
#86         ISET = ISET + 1                                                !      0
#87         IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#93         AZELEV(ISET) = ZETMP2(I)                                       !      0
#95      IRZE = ISET                                                       !      0
#99      ISET = IRZH
#101         ISET = ISET + 1                                                !      0
#102         IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#108         AZHILL(ISET) = ZHTMP2(I)                                       !      0
#110      IRZH = ISET                                                       !      0
#114      ISET = IRZF
#116         ISET = ISET + 1                                                !      0
#117         IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#123         AZFLAG(ISET) = ZFTMP2(I)                                       !      0
#125      IRZF = ISET                                                       !      0
SETPOL.f90#36         ISET = IRXR
#40               ISET = ISET + 1                                          !    432
#42               IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#61               AXR(ISET) = XINT + XCOORD(I,INNET)*SIN(YTEMP)
#65         IRXR = ISET                                                    !      3
#88      ISET = IRZE
#90         ISET = ISET + 1                                                !      0
#91         IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#97         AZELEV(ISET) = ZETMP2(I)                                       !      0
#99      IRZE = ISET                                                       !      3
#103      ISET = IRZH
#105         ISET = ISET + 1                                                !      0
#106         IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#112         AZHILL(ISET) = ZHTMP2(I)                                       !      0
#114      IRZH = ISET                                                       !      3
#118      ISET = IRZF
#120         ISET = ISET + 1                                                !      0
#121         IF ( ISET.GT.NREC ) THEN
#127         AZFLAG(ISET) = ZFTMP2(I)                                       !      0
#129      IRZF = ISET                                                       !      3
SOLOCA.f90#99            ISET = ISRC                                                 !     27
TERHGT.f90#65      ISET = IZE
#75            ISET = ISET + 1                                             !      0
#76            IF ( ISET.LE.NREC ) THEN
#77               ZETMP1(ISET) = ROW                                       !      0
#78               ZETMP2(ISET) = FNUM
#83      IZE = ISET                                                        !      0
XYPNTS.f90#47         ISET = ICOUNT                                                  !      0
#55            ISET = ISET + 1                                             !      0
#56            IF ( ISET.LE.IXM ) THEN
#57               XCOORD(ISET,INNET) = FNUM                                !      0
#58               DO J = 1 , ISET - 1
#70         ICOUNT = ISET                                                  !      0


HyperKWIC - Version 1.00DD executed at 20:00 on 1 Mar 2018 | Personal or Academic or Evaluation User | Free for Non-Commercial, Non-Government Use